Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

 

 

 

Uchwała nr XX/187/2016
Rady Miasta Świdnik
z dnia 31 marca 2016 roku

 

W sprawie: zmiany uchwały XIII/96/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 września 2015r. o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik oraz przyjęciu do realizacji zaktualizowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1515; z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Strategii i Rozwoju Miasta, Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się §1 uchwały XIII/96/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik, który  przyjmuje brzmienie:

 „Przyjmuje się do realizacji Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik (z perspektywą czasową do 2020r.) stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”.

§ 2

W Planie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik stanowiącym załącznik do uchwały nr XIII/96/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 września 2015r. o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik wprowadza się zmiany wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się tekst jednolity Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Świdnik
Janusz Królik


Załączniki do pobrania:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
"Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"